Entreprenadbesiktning

“Ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan beställaren och entreprenören, utföra arbete eller leverans inom en viss tid.”

Vi utför

  • Förbesiktning
  • Kontrollbesiktning, kontrollrapport
  • Slutbesiktning
  • Garantibesiktning
  • Särskildbesiktning

Förbesiktning

Part kan under entreprenadtiden påkalla förbesiktning. Förbesiktning kan ske under hela byggprocessen och används ofta för byggnadsdelar som kommer vara dolda vid tid för slutbesiktning. Förbesiktning kan även användas som normerande besiktning i ett tidigt skede i byggprocessen om parterna vill fastställa kontraktsenligheten i ett visst avseende. Förbesiktningen ersätter slutbesiktning för del av entreprenaden.

Kontrollbesiktning, kontrollrapport

Enligt abt06 kpt kan särskild kontroll utföras påkallad av part i visst avsende. Kontrollbesiktningens benämning finns inte och har ett mindre juridiskt värde och är inte en entreprenadbesiktning. Här agerar vi ofta som sakkunniga under en besiktningsgrupp. Främst inom våtrum där en ut M&B Projekts hjärtstenar finns.

Slutbesiktning

Besiktningsmannen börjar besiktningen med ett uppstartsmöte där parterna blir informerade om kriterierna för besiktningen. Besiktningsman besiktigar likväl kontraktshandlingarna och dokumentation som utförande i entreprenaden. Besiktningen utförs till stor del okulärt med egenkontroller som underlag. Vid godkänd slutbesiktning är entreprenaden överlämnad till beställaren. Beställaren tar nu byggnaden i bruk och entreprenadförsäkringen slutar gälla. Garantitid inleds med ABS09 2år och AB/ABT 5år. Efter garantitidens utgång inleds ansvarstid som fortlöper till 10år.

Garantibesiktning

Garantitid inleds med ABS09 2år och AB/ABT 5år. Särskild varugaranti kan vara längre men aldrig lägre än avtalad garantitid. Fel som vid slutbesiktningen fanns är ej ett garantifel och ska reklameras mellan 6-18 månader av beställaren. Brukandefel är ej ett garantifel och kan ofta komma att diskuteras under garantibesiktningen. Garantibesiktningen ska påkallas av beställaren i god tid innan garantitidens utgång. Vid ABT06 är det inte ovanligt med 2 garantibesiktningar under garantitiden.

Särskildbesiktning

En särskildbesiktning kan påkallas efter godkänd slutbesiktning eller efter annat avtalat överlämnande. Besiktning kan påkallas under hela ansvarstiden i ett visst avseende om fel uppstått. Fel behöver ej ha noterats för att en särskildbesiktning ska kunna påkallas. Besiktningen begränsas ofta till en viss del och det ska då framgå tydligt i kallelse och uppdragsbekräftelse. Besiktningsmannen ska ej besiktiga del som ej besiktningsuppdraget hänför sig till.

vilka är vi?

Andreas & lars

text