Entreprenadbesiktning

Vi är breda i vår kunskap och arbetar inom många områden såsom entreprenadbesiktning, avtalsgranskning, byggledning, våtrumskonsultation mm.

”Ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan beställaren och entreprenören, utföra arbete eller leverans inom en viss tid.”

Entreprenadbesiktning

Förbesiktning

Part kan under entreprenadtiden påkalla förbesiktning. Förbesiktning kan ske under hela byggprocessen och används ofta för byggnadsdelar som kommer vara dolda vid tid för slutbesiktning. Förbesiktning kan även användas som normerande besiktning i ett tidigt skede i byggprocessen för att kontrollera att arbeten är kontraktsenligt utförda.

Kontrollbesiktning, kontrollrapport

En kontrollbesiktning utförs för att minimera förekomsten av fel vid tid för slutbesiktningen.

Benämningen kontrollbesiktning finns inte i ABS. Därför har den inte heller samma juridiska värde som de besiktningar som finns reglerade i lagar och allmänna bestämmelser. Kontrollbesiktningen ska inte förväxlas med en förbesiktning. 

Slutbesiktning

Besiktningsman besiktigar likväl kontraktshandlingarna och dokumentation som utförande i entreprenaden. Besiktningen utförs till stor del okulärt med egenkontroller som underlag. Vid godkänd slutbesiktning är entreprenaden överlämnad till beställaren. Beställaren tar nu byggnaden i bruk och entreprenadförsäkringen slutar att gälla. Garantitid inleds med ABS09 två år eller AB/ABT fem år.

Efterbesiktning

Noterade fel ska avhjälpas fackmässigt, är man osäker på avhjälpandet kan part påkalla efterbesiktning. Besiktningsman kontrollerar att avhjälpande är kontraktsenligt utförda. Besiktningsmannen har ej mandat att tillföra nya fel som borde ha noterats på slutbesiktningen.

Parterna kan särskilt överenskomma att nya fel kan tas upp och ska då dokumenteras noga av besiktningsman.

Garantibesiktning

Garantitid inleds med ABS09 två år eller AB/ABT fem år. Särskild varugaranti kan vara längre men aldrig lägre än avtalad garantitid. Fel som vid slutbesiktningen fanns är ej ett garantifel och ska reklameras mellan 6-18 månader av beställaren. Brukandefel är ej ett garantifel och kan ofta komma att diskuteras under garantibesiktningen. Garantibesiktningen ska påkallas av beställaren i god tid innan garantitidens utgång. Vid ABT06 är det inte ovanligt med två garantibesiktningar under garantitiden.

Särskild besiktning

En särskild besiktning kan påkallas efter godkänd slutbesiktning alternativt efter annat avtalat överlämnande. Besiktning kan påkallas under hela ansvarstiden i ett visst avseende om fel uppstått. Fel behöver ej ha noterats för att en särskild besiktning ska kunna påkallas. Besiktningen begränsas ofta till en viss del och ska då framgå tydligt i kallelse och uppdragsbekräftelse. Besiktningsmannen ska ej besiktiga del som ej besiktningsuppdraget hänför sig till.

Överbesiktning

Om part är missnöjd med resultatet från slutbesiktningen kan en överbesiktning påkallas. Överbesiktning ska påkallas senast två veckor efter att parterna tagit del av utlåtandet. Överbesiktningen ersätter slutbesiktningen på den del som besiktningen hänförs till.