Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning eller husbesiktning avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp. Som köpare kan Ni anlita en besiktningsman för att biträda Er lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s k ”undersökningsplikten”.

Priser besiktning

Vi erbjuder besiktning på tre nivåer: standard, plus eller premium. Här kan du se våra priser!

Villa med putsad fasad och nytt tak

Varför ska ett hus besiktigas?

Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

En överlåtelsebesiktning genomförs av en certifierad eller godkänd besiktningsman. Till att börja med går besiktningsmannen igenom de handlingar rörande fastigheten som fastighetsägaren lämnar samt de som besiktningsmannen anser relevanta, exempelvis ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Nästa steg är ett samtal med säljaren för att ställa kompletterande frågor och få sådana upplysningar som inte framgår av dokumentationen. Upplysningarna kan röra underhåll, skador, renoveringar och liknande.

Därefter genomförs en okulär besiktning, som innebär att besiktningsmannen undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Undersökningen omfattar byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, balkong, garage och yttertak. Även fasader, fönster och mark kring huset kontrolleras. Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser. Det avgörande vid denna besiktning är synintrycket. Det betyder normalt att instrument och apparater inte används och att inga fysiska ingrepp görs i byggnaden. Vi använder dock digitala vattenpass för att kontrollera bla golvlutningar.

Besiktningsmannen bedömer också om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen. Bedömningen baseras på de redovisade handlingarna, fastighetsägarens uttalanden och den okulära besiktningen. De risker som bedöms föreligga beskrivs i en riskanalys, där även en motivering lämnas.

Slutligen upprättar besiktningsmannen ett utlåtande i form av en skriftlig rapport, där fastighetens byggtekniska skick och risker ingående beskrivs. Rapporten är det påtagliga resultatet av en överlåtelsebesiktning.

I utlåtandet kan besiktningsmannen också föreslå fortsatt teknisk utredning avseende sådana förhållanden som inte kunnat klarläggas. En sådan utredning ingår inte i besiktningen, men kan beställas separat. En förutsättning är att fastighetsägaren ger sitt uttryckliga medgivande till utredningen.

Vad omfattas normalt inte av besiktningen?

Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna på en fastighet ingår inte i besiktningen. Installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller. Vidare ingår inte undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på sådana undersökningar som inte ingår.

Vad händer om huset inte duger?

När köparen får besiktningsutlåtandet kan köparen (beroende på köpeavtalet) besluta att antingen köpa huset på de villkor säljaren kräver, avstå från köpet, be att få en garanti från säljaren, inleda diskussioner om en reducering av priset eller att be att få genomföra en fördjupad undersökning.

Hur lång tid tar en överlåtelsebesiktning?

En besiktning tar på plats mellan 1-2 timmar. Vi är godkända besiktningsmän av SBR och arbetar efter SBR-modellen.

Vårt upptagningsområde

Vi utför husbesiktning i Mälardalen men därtill tar vi även uppdrag i hela landet. Oavsett om du bor i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Örebro, Södertälje, Eskilstuna, Enköping, Strängnäs, Köping, Kungsör eller Arboga så kan vi hjälpa Dig. Eller i övriga landet.

Kontakta oss för en överlåtelsebesiktning redan idag.

Våra priser för en husbesiktning

Vi erbjuder standard, plus eller premium, se våra priser nedan. Klicka på plus-ikonen för att läsa mer om respektive överlåtelsebesiktning.

Standard, pris från 7495:-

Överlåtelsebesiktning standard
Standard besiktning, pris från 7495 kronor inklusive moms

 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.
Plus, pris från 8995:-

Överlåtelsebesiktning plus
Plus besiktning, pris från 8995 kronor inklusive moms.

 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Fuktindikering, fuktmätning och termografi för att upptäcka eventuella fuktproblem som inte är upptäckbara vid en okulär besiktning.
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner.
 • Skriftligt utlåtande av fastighetens byggtekniska status baserad på, erhållen dokumentation och besiktning översänds.
Premium, pris från 10395:-

Överlåtelsebesiktning premium
Premium besiktning, pris från 10395 kronor inklusive moms

 • Genomgång av husets dokumentation, så som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras. Besiktningsmannen ställer även frågor till fastighetsägaren som inte framgår av erhållen dokumentation.
 • Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av huset, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.
 • Granskning av fastighetens alla rum och tillgängliga utrymmen, så som tak och fasader, grund och markförhållanden närmast huset.
 • Fuktindikering, fuktmätning och termografi för att upptäcka eventuella fuktproblem som inte är upptäckbara vid en okulär besiktning.
 • Kontroll av husets eventuella riskkonstruktioner.
 • Undersökning av riskkonstruktioner. Observera att vid riskkonstruktioner kan det bli aktuellt med ingrepp, tex borrhål antingen i vägg- eller golvkonstruktioner för fuktmätning. Eventuell återställning står kunden för.
 • Skriftligt utlåtande med fastighetens byggtekniska status, baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.

Kortfattat om överlåtelsebesiktningen

Överlåtelsebesiktning sker i samband med försäljning av en fastighet/lägenhet. Genomgång av fastighetens/lägenhetens dokumentation som:

 • tekniska beskrivningar
 • bygglov
 • ritningar
 • eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras.

Grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning

En grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av fastigheten/lägenheten där besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.

Granskning av fastighetens/lägenhetens alla rum och tillgängliga utrymmen som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset. Skriftligt utlåtande med fastighetens/lägenhetens byggtekniska status baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.