Kontrollansvarig (KA)

Vi erbjuder Dig en erfaren, engagerad och certifierad kontrollansvarig till ett marknadsmässigt pris. Kontakta oss redan idag.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om Du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När Du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige Du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Den kontrollansvarige ska medverka till att Ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa Dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Vad gör en kontrollansvarig?

I plan- och bygglagen 10:e kapitlet, 11:e paragrafen finns kontrollansvariges uppgifter uppräknade.

En kontrollansvarig ska:

1. Hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till.
2. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
3. Om det görs avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.
4. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, samt byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
5. Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Vi erbjuder Dig en erfaren, engagerad och certifierad KA till ett marknadsmässigt pris. Vi medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och hjälper er att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Vi ser också till att kontrollplanen följs, är närvarande vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt slutsamrådet. Efter det skrivs ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked och du får ta ditt hus i bruk.